PDF LISTEN

Liste Neuerscheinungen FISCHER Verlage Dezember 2018


ET 12 12 2018 HC Dezember - TB Januar.xlsx
Liste Neuerscheinungen FISCHER Verlage November 2018 ET 28 11 2018 HC November - TB Dezember.xlsx
Toptitel FISCHER HC-Verlage Österreich 2018 (1-9/2018) Top 50 HC 2018_1-9 Österreich.xlsx
Toptitel FISCHER TB-Verlag u. TOR Österreich 2018 (1-9/18) Top 50 FTV TOR 2018_1-9 Österreich.xlsx
Toptitel FISCHER KIBU-Verlage Österreich 2018 (1-9/2018) Top 50 FKJV 2018_1-9 Österreich.xlsx
Toptitel FISCHER HÖ- Verlage Österreich 2018 (1-9/2018) Top 50 HÖ 2018_1-9 Österreich.xlsx